De ouderbijdrage verdwijnt


De huidige ouderbijdrage vergroot de kansenongelijkheid, maakt ouders en kinderen ongemakkelijk en drijft een wig tussen klasgenoten. Ondanks dat deze bijdrage 'vrijwillig' is, wordt er nog steeds veel op gehamerd en worden ouders onder druk gezet toch te betalen.

De financiering van het onderwijs moet voldoende zijn voor de kosten van vieringen, sportdag, schoolreis en kamp. Er is nu ouderbijdrage verdwijnt bij alle scholen die publieke gelden ontvangen. Alles wat kinderen nodig hebben om de lessen te kunnen volgen wordt bekostigd, inclusief laptops en andere leermiddelen. Donaties of sponsoring zijn welkom, de school zal hier niet actief om vragen. Als iemand een ton aftrekpost nodig heeft dan mag hij die ton schenken aan een willekeurige school.Voorbeelden bij deze stelling

Een eigen voorbeeld toevoegen?

Voorbeeld van Charlotte Goulmy:

Nu scholen geen vrijwillige bijdrage meer mogen vragen zijn sommige scholen het gaan verplichten en kunnen ouders een deurwaarder verwachten. Er zijn vorige maand Kamervragen over gesteld door Westerveld en Kwint. Dit is het antwoord van de minister:
Vraag 4
Wat vindt u van de manier waarop de betreffende school uit het vonnis  
omgaat met de regels over het al dan niet mogen vragen van een verplichte  
ouderbijdrage en kunt u daarbij specifiek ingaan op de onderhands meege-
stuurde bijlage met informatie en spreekaantekeningen vanuit de ouders?  
Bent u het eens dat richtlijnen over het al dan niet mogen vragen van een  
verplichte ouderbijdrage aangescherpt moeten worden om dit soort zaken in  
de toekomst te voorkomen?


Antwoord 4
Ik betreur het dat op de betreffende school onenigheid is ontstaan tussen  
ouders en het schoolbestuur over de kosten voor de tussenschoolse opvang  
en dat dit tot een rechtszaak heeft geleid. Uit de ontvangen informatie blijkt  
dat het bestuur zich gehouden heeft aan de regels omtrent raadpleging van  
de ouders en instemming van de oudergeleding van de medezeggenschaps-
raad. Ik zie geen aanleiding om de regels over het al dan niet mogen vragen  
van een verplichte ouderbijdrage aan te scherpen. De wet en deze uitspraak  
van de rechter bieden voldoende duidelijkheid.

 

Vorige stellingVolgende stelling